Privacybeleid

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG volgt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op. Het doel van de nieuwe wetgeving is om privacyrechten uit te breiden en te versterken.

In de Algemene verordening gegevensbescherming zijn de volgende rollen gedefinieerd:

 • De Betrokkene
  Onder de Betrokkene wordt de persoon op wie de te verwerken gegevens betrekking hebben verstaan. Deze persoon heeft een onderlinge overeenkomst met de Verantwoordelijke waarin deze toestemming geeft voor het verwerken van diens persoonsgegevens.
 • De Verantwoordelijke
  Onder de Verantwoordelijke worden de klanten van Apptimize verstaan. De Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de aangeleverde gegevens. De Verantwoordelijke geeft de Verwerker opdracht tot het verwerken van de voor het doel noodzakelijke persoonsgegevens.
 • De Verwerker
  Onder de Verwerker wordt Apptimize verstaan. De Verwerker is gerechtigd de
  verwerkingshandelingen met betrekking tot persoonsgegevens te verrichten die noodzakelijk zijn ter uitvoering van zijn overeengekomen verplichtingen in opdracht van de Verantwoordelijke. De Verwerker zal bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de afgesproken werkzaamheden, handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving
  betreffende de bescherming van persoonsgegevens waaronder de AVG.

Als klant op het Apptimize Platform verwerken wij de gegevens van uw gebruikers. Apptimize hecht veel waarde aan het waarborgen van privacy en het veilig en zorgvuldig verwerken van persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe Apptimize omgaat met uw persoonsgegevens.

Apptimize houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG.
Zo zullen wij:

 • In een Verwerkersovereenkomst uw toestemming vragen voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • De persoonsgegevens enkel verwerken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • Enkel de persoonsgegevens verwerken die minimaal nodig zijn voor de inrichting en het gebruik van het Apptimize Platform.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn versterkt. Externe partijen voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in de Verwerkersovereenkomst, de geldende wetgeving AVG en een geheimhoudingsovereenkomst.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Waar worden de persoonsgegevens voor verwerkt
Om de veiligheid en privacy van de klant te waarborgen is het enkel mogelijk om toegang te krijgen tot een Apptimize Platform omgeving middels een wachtwoord beveiligd gebruikersprofiel.
Voor een gebruikersprofiel worden de volgende persoonsgegevens verwerkt;

 • Naam en e-mailadres
  Per gebruiker zijn bij Apptimize voornaam, achternaam en e-mailadres bekend. Deze zijn alleen zichtbaar voor de beheerders van de omgeving waartoe de gebruiker toegang heeft.
 • Wachtwoord
  De gebruiker stelt zelf een persoonlijk wachtwoord in. De wachtwoorden worden door Apptimize versleuteld opgeslagen volgens de laatste encryptie standaarden.
 • Meldingen- en inspectiegegevens
  Per melding en inspectie slaat Apptimize de GPS locatie, het tijdstip en de gebruiker op. Deze informatie is alleen zichtbaar voor de gebruikers die toegang hebben tot de omgeving. Deze gegevens blijven bewaard tot beëindiging van de overeenkomst.

Verstrekking aan derden
Apptimize kan andere personen of organisaties inschakelen bij het verwerken van
persoonsgegevens. Ingeschakelde partijen voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in de Verwerkersovereenkomst, de geldende wetgeving inzake het beschermen van Persoonsgegevens en werken onder een geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijn
Bij beëindiging van de overeenkomst zullen de achtergebleven privacygegevens worden vernietigd. Afhankelijk van de overeenkomst zullen de gegevens binnen 30 dagen worden vernietigd of tot maximaal 1 jaar met instandhouding van de overeenkomst worden bewaard.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, aanpassingen als deze onvolledig of feitelijk onjuist zijn en verwijdering van de door u verstrekte persoonsgegevens. Een verzoek kan worden ingediend via support@apptimize.nl. Wij zullen hier binnen 14 dagen gehoor aan geven.

Beveiliging
Wij hebben passende en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 • Alle personen die namens Apptimize van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan.
 • Het Apptimize Platform is beveiligd met een op basis van de huidige markt up-to-date beveiligingsencryptie.
 • We versleutelen en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Welke gegevens worden door Apptimize verzameld en verwerkt?

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, vragen we u soms om enkele persoonlijke gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld bij inschrijving voor onze nieuwsbrief, of als u een contactformulier invult. Het grootste gedeelte van de informatie de we vragen is niet verplicht. Bijvoorbeeld bij het contactformulier stellen we alleen een naam en een e-mailadres verplicht. Die gegevens gebruiken we om uw vraag goed te kunnen beantwoorden. Daarnaast verzameld de Apptimize website gebruikersstatistieken.

Welk doel heeft Apptimize met uw gegevens?

Apptimize gebruikt gegevens voor de volgende doeleinden:

Om u een (thema)nieuwsbrief te versturen (max 10x per jaar), met relevante branche informatie, updates van Apptimize en nieuws
Om apptimize.nl steeds verder te verbeteren
Om inzicht te verkrijgen in de manier waarop bezoekers onze website gebruiken en deze daarmee te verbeteren
Om www.apptimizeplatform.nl aan te passen aan uw persoonlijke wensen en behoeftes
Om u een van een passende offerte te kunnen voorzien, of een vraag te kunnen beantwoorden
Om telefonisch of per email contact met u op te kunnen nemen n.a.v. een contactverzoek
Om uw sollicitatie in behandeling te nemen en te kunnen reageren
De doelgerichtheid van onze eigen marketing activiteiten te verbeteren
Als u een contact-, offerte-, productfeedanalyse, inschrijving voor een training, sollicitatie- of nieuwsbriefinschrijvingsformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang deze naar aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is. Inderdaad, dat is een flexibel begrip, dus vraag het ons gerust als u het van een specifiek geval wilt weten.

Deze website maakt gebruik van verschillende tools en systemen

Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers verspreid over de gehele wereld, waaronder de Verenigde Staten. https://privacy.google.com/businesses/compliance/#?modal_active=none
Bing Ads conversiepixel https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/privacy-and-data-protection-policies
Crazy Egg https://help.crazyegg.com/article/165-crazy-eggs-gdpr-readiness
Facebook Analytics en conversiepixel https://www.facebook.com/privacy/explanation
Google Ads Search pixel https://privacy.google.com/how-ads-work.html
Linkedin Analytics(Insights) en conversiepixel https://www.linkedin.com/help/linkedin/topics/6701/6704/87163
Google Optimize https://privacy.google.com/businesses/compliance/#?modal_active=none
WordPress CMS, met Gravity Forms plugin voor onze formulieren
Twitter https://legal.twitter.com/ads-terms/international.html
Mailchimp https://mailchimp.com/legal/privacy/
Leadinfo https://www.leadinfo.com/nl/privacy/
Qooqie https://qooqie.com/nl-nl/privacybeleid/#
In het verleden is o.a. ook gebruik gemaakt van: Mouseflow, Pipedrive, Hotjar, VWO, Bing Analytics

Apptimize heeft bewust voor gekozen hier nu geen lijst met alle verschillende cookies en pixels te publiceren. Indien u inzage wilt dan kan dat altijd geregeld worden.

Mocht u geen prijs meer stellen op het ontvangen van onze nieuwsbrief kunt u zich altijd uitschrijven. Cookie voorkeuren kunt u in uw browser instellen.

Gebruik door derden

Apptimize zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw toestemming, tenzij dat van de wet moet. Behalve bij bij een fusie of overname, dan gaan de gegevens van Apptimize mee.

Wijzigingen

Apptimize behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze pagina) te wijzigen.

Toestemming voor het gebruik van cookies

Om onze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Om uw geldige toestemming te verkrijgen voor het gebruik en de opslag van cookies in de browser die u gebruikt om onze website te bezoeken en om dit goed te documenteren maken wij gebruik van een cookie consent management platform: CookieFirst. Deze technologie wordt geleverd door Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Nederland. Website: https://cookiefirst.com/nl/ aangeduid als CookieFirst.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de server van CookieFirst om ons de mogelijkheid te geven geldige toestemming van u te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde cookies. CookieFirst slaat vervolgens een cookie op in uw browser om alleen die cookies te kunnen activeren waarvoor u toestemming heeft gegeven en dit goed te kunnen documenteren. De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de vooraf bepaalde bewaartermijn verstrijkt of u verzoekt de gegevens te verwijderen. Onverminderd het bovenstaande kunnen bepaalde verplichte wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

CookieFirst wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6(1)(c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevensverwerkingsovereenkomst

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met CookieFirst. Dit is een door de wet op de gegevensbescherming vereiste overeenkomst, die garandeert dat gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Serverlogbestanden

Onze website en CookieFirst verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. De volgende gegevens worden verzameld:
-Uw toestemmingsstatus of het intrekken van toestemming
-Uw geanonimiseerde IP-adres
-Informatie over uw Browser
-Informatie over uw Apparaat
-De datum en tijd waarop u onze website heeft bezocht
-De webpagina url waar u uw toestemmingsvoorkeuren hebt opgeslagen of bijgewerkt
-De locatie bij benadering van de gebruiker die zijn toestemmingsvoorkeur heeft opgeslagen
-Een universeel uniek identificatienummer (UUID) van de websitebezoeker die op de cookiebanner heeft geklikt

Vragen
Mocht u een vraag of klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neemt u direct contact met ons op via info@apptimize.nl of 020 218 4600.

Een demonstratie op locatie?

Vul onderstaand formulier in, wij nemen dan contact met u op.